دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/6/16

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/6/16

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1397/6/16در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار گردید.

صوت ها و نواهای جلسه

قسمت اول دعا - حاج منصور ارضی

قسمت دوم دعا - حاج ابوالفضل بختیاری

قسمت سوم دعا- حاج سیداصغر افشاری

قسمت پایانی و دعای آخر مجلس - حاج سیدعلی قریشی