همایش مداحان و شاعران ایینی استان قزوین

همایش مداحان و شاعران ایینی استان قزوین

این مراسم در استان انقلابی و شهید پرور قزوین و مداحان و شاعران ایینی در امامزاده اسماعیل برگزار گردید.

تصاویر مطلب