باید بدانید به سر حضرت زهرا (سلام الله علیها) چه آمده؟

باید بدانید به سر حضرت زهرا (سلام الله علیها) چه آمده؟

بیانات حاج منصور ارضی، حسینیه صنف لباس فروشان 93/12/20 باید بدانید به سر حضرت زهرا (سلام الله علیها)چه آمده؟متن سخنان حاج منصور ارضی در زیارت عاشورا حسینیه صنف لباس فروشان _ فاطمیه اول روز اول

این خانه ، خانه ای است که جایگاه وحی است حتی اگربه انبیاء سلف هم وحی میشداز این خانه بوده است. این خانه برای هیچ کس مهبط وحی قرار داده نشد غیر از اهل بیت (ع ) شیعه بایدبدانداین خانه ، خانه‌ی مهبط وحی بود .آن شیعه ای که دراین این وادی آمده ببیندچه به سرحضرت زهرا(س)آمدوباید معرفتش بیشتر بشود اگر معرفت بیشتر نشودگریه‌ها اثر ندارد.حتی از قلبش هم رد نمی‌شودتاقلب راتطهیر کند . باید بدانیدخانه‌ی زهرا (س )خانه‌ی اهل بیت (ع )مهبط وحی است یعنی مشخص است که برای هبوت ملائکه در این عالم یک جایی باید باشد که این ملائکه جا بگیرندودوباره بالا بروندو بعد پیام‌های خدا رو چه بصورت تصویری و چ بصورت کلامی برای این خانواده بیاورند. یعنی باید ملائکه نزول کنندو اگرنه هیچ قربی  پیش خدا ندارند.نزول ملائکه بایدکجا  باشد . جایی که خدا دوست داردآنجا که مهبط وحی است که ملائکه راحت رفت و آمد می‌کنند منتها اجازه ندارندکاری کنند.                                   

 

شما نگاه کنید به تاریخ: نزدیک کربلاوقتی نشان دادندبه آن کسی که نمی‌فهمید، دید چقدر ملائکه مسلح همه شمشیرها و باوسایل جنگی آماده حضرت فرمود:این همه لشکر دارم میخواستم تو آدم بشوی و بیایی.بارها شنیدید از بزرگان ، ملائکه رفت و آمد میکردند ولی نمی‌توانستند دفاع کنند  جبرائیل حاضربود همه وجودش بسوزدولی زهرا (س)صدمه نبیند . چون چندین هزارسال حساب کنید ملائکه منتظر بودندچنین خانواده ای بیاید تابتوانندهبوت کنند ورفت و آمد کنند.                                                                       

 

مختلف الملائکه: آنها می‌خواستند انسان‌ها را ببینند این آرزویشان بود چون آن روز گفت شما نمی‌فهمید من انسان را برای چه خلق کردم حالا می‌خواستند بفهمند این رفت و آمد  23 سال کمتر وبیشتر حتی 23 سال را ادامه بده تا این 75 روز اینها آمدند و رفتند با جبرئیل  وحی خدا راآوردند حالا آن وحی چیست؟ما که نمیخواهیم تفسیر بگوییم آن چه هست راهنمای بشر است و غیر از این هر کسی عمل کندکافر است آنوقت کجا باید بیاد؟ باید بیاید خانه فاطمه (س)اینجاست که پیغمبر(ص)درب این خانه شش ماه گفت: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه ومهبط الوحی و معدن الرحمه چه سلامی داد و تفسیر این سلام‌ها راامام هادی(ع)درجامعه کبیره اش تفسیر کرد او یک سلام مجمل می‌داد به زهرا (س)حالا ببینید این خانه چقدر ارزش داردو دشمن به کجا زد ؟الان دشمنان  ما که پیروهمان هاهستند منتظر ند که به جایی بزنندکه  مدتی اثرش بماند .شما اگر  دعوایی بکنید هر جای بدن بخورد یا به یکی بزنید زیاد جلوه نمی‌کنداگر خدای نکرده توی صورت بزنید زود معلوم میشود نمی‌خواهم اینطوری مثال بزنم می‌خواهم جایی توراببرم دقت کنی که اینها جوری ضربه زدندبه دین خدا که حضرت زهرا (س)صدایش درآمدو گرنه حاضر بود بیش از اینها ضربه بخوردحتی جای بچه هایش حتی تا قیامت . مادر دیگه . مادره ... لذا درتاریخ نگاه میکردم (کتاب مرحوم رحمانی همدانی)دیدم حضرت امام حسن (ع)میفرماید:حضرت از سر شب تا به صبح دعا میکرد مردان ایمانی را، زنان ایمانی را . خود حضرت که همسایه رادعا می‌کرد پس معلوم میشودکه هر کسی که ایمان داشته رادعا میکرد.  می‌شود همسایه حضرت زهرا (س )شدهر کسی که با تقوا باشد.                                           

 

الان دشمن میخواهد یک ضربه کاری بزندولی نمیداندکه همه عالم در این پوشش وحی قرار گرفته است. دشمنان به این پوشش نمی‌توانندضربه بزنند.اینکه ما باید بدانیم زائر که درب این خانه ومحضراین خانواده میرودحتی  امامزاده ها  زیارت جامعه کبیره رابخواند و باید بداند آنقدر روی نفسش کار کندکه در وجودش  وحی ایجاد بشود یعنی قرآن بخواندو صحبت اهل بیت را بکند. واعظ، مهمان وخادم همه باید به یک  جایی برسندکه هر وقت  بیرون می‌آیدو هر وقت داخل حرم میشود همه اش صحبت خدا باشد. و گرنه زیارت خواندن  کاری ندارد  اما زیارت نامه خواندن واقعی کار هرکسی نیست.بایدبداندکه اینجا کجاست؟آیاشماها پشت درب آمدید ضربه بزنید ؟یا که حمایت میکنید؟ دفاع میکنید ؟