همایش مداحان و شاعران ایینی استان مازندران شهرستان بابل

این مراسم در استان مازندران شهرستان بابل با حضور امام جمعه و مداحان و شاعران ایینی در حسینیه مدرسه علمیه خاتم برگزار گردید

همایش مداحان و شاعران ایینی استان مازندران شهرستان بابل