بهترین رهبر ابناء بشر کیست علیست/ ژولیده نیشابوری

بهترین رهبر ابناء بشر کیست علیست/ ژولیده نیشابوری

بهترین رهبر ابناء بشر کیست علیست/ به یتیمان ستم دیده پدر کیست علیست/ داشت ایزدبه صدف یک دُر یک گوهر ناب/ دُر یکدانه نبی هست و گهر کیست علیست/ آنکه بر دوش رسول مدنی پای نهاد/ تا کند بتکده‌ها زیر و زبر کیست علیست/ کس نگفته است سلونی بجهان بهر بشر . . .

بهترین رهبر ابناء بشر کیست علیست
به یتیمان ستم دیده پدر کیست علیست
داشت ایزدبه صدف یک دُر یک گوهر ناب
دُر یکدانه نبی هست و گهر کیست علیست
آنکه بر دوش رسول مدنی پای نهاد
تا کند بتکده‌ها زیر و زبر کیست علیست
کس نگفته است سلونی بجهان بهر بشر
انکه فرمود و به ما داد خبر کیست علیست
آنکه بر جای نبی خفت که از راه وفا
کند از جان نبی دفع خطر کیست علیست
آنکه با دیدن رخسار غم آلود یتیم
اشک می‌ریخت به دامن چو گهر کیست علیست
آنکه می‌برد غذای فقرا بر سر دوش
نیمه شب بر سر هر کوی و گذر کیست علیست
آنکه در خانه حق آمد و از خانه حق
بست از دار جهان بار سفر کیست علیست
آنکه شق القمر از تیغ عدو گشت سرش
بر سر سجده بهنگام سحر کیست علیست

ژولیده نیشابوری