آنانکه عابدند به وقت اذان خوشند/ علی اکبر لطیفیان

آنانکه عابدند به وقت اذان خوشند/ علی اکبر لطیفیان

آنانکه عابدند به وقت اذان خوشند/ آنانکه زاهدند به یک تکه نان خوشند/ از هر دو تا نگار یکی ناز می‌کند/ عشاق روزگار یکی در میان خوشند/ نانی که می‌پزند به همسایه میرسد/ این خانواده با خوشی دیگران خوشند/ این سفره دارها که شدم میهمانشان . . .

آنانکه عابدند به وقت اذان خوشند
آنانکه زاهدند به یک تکه نان خوشند
از هر دو تا نگار یکی ناز می‌کند
عشاق روزگار یکی در میان خوشند
نانی که می‌پزند به همسایه میرسد
این خانواده با خوشی دیگران خوشند
این سفره دارها که شدم میهمانشان
بعد ازبیا، برو ست، ولی با بمان خوشند
ما می‌خوریم و اهل کرم شکر میکنند
با این حساب بیشتر از میهمان خوشند
جانی بگیر و در عوضش هیچ هم نده
عشاق با معامله‌های گران خوشند
با اخم خویش راه فرار مرا ببند
صیاد اگر علیست همه با کمان خوشند

علی اکبر لطیفیان