پا از ره عشق، پس کشیدن ممنوع/ سید مجتبی شعاع

پا از ره عشق، پس کشیدن ممنوع/ سید مجتبی شعاع

پا از ره عشق، پس کشیدن ممنوع/ آهی ز سر هوس کشیدن ممنوع/ بر سر در خانه دل خود بنویس/ بی حب علی نفس کشیدن ممنوع . . .

پا از ره عشق، پس کشیدن ممنوع
آهی ز سر هوس کشیدن ممنوع
بر سر در خانه دل خود بنویس
بی حب علی نفس کشیدن ممنوع

سید مجتبی شعاع