پا از ره عشق، پس کشیدن ممنوع/ سید مجتبی شعاع

پا از ره عشق، پس کشیدن ممنوع/ سید مجتبی شعاع                    
پا از ره عشق، پس کشیدن ممنوع/ آهی ز سر هوس کشیدن ممنوع/ بر سر در خانه دل خود بنویس/ بی حب علی نفس کشیدن ممنوع . . .

پا از ره عشق، پس کشیدن ممنوع
آهی ز سر هوس کشیدن ممنوع
بر سر در خانه دل خود بنویس
بی حب علی نفس کشیدن ممنوع

سید مجتبی شعاع

نظرات

ارسال نظر

پست الکترونیک شما در بخش نظرات عمومی منتشر نخواهد شد.