سبب غيبت امام زمان (عج) خودما هستیم.امام صادق

موسسه قدیم الاحسان، استان تهران، تهران، منطقه ۱۲، خیابان مشهدی رحیم، ایران